Nimi: AC Luna ry
Kotipaikka: Vantaa
Osoite: Aittarivi 25, 01660 Vantaa
Rekisterinumero: 182.130
Merkitty rekisteriin: 10.7.2001

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on AC Luna ry ja sen kotipaikka on Vantaa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää urheiluharrastusta yhdistyksen kotipaikkakunnalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Hallitus ilmoittaa jäseneksi haluavalle, miten yhdistyksen jäsenyyttä voidaan hakea. Jäsenen on ilmoitettava yhteystietonsa hallitukselle liittyessään yhdistykseen.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Hallitus voi myöntää alennusta ensimmäisestä vuotuisesta jäsenmaksusta sellaiselle jäsenelle, joka liittyy jäseneksi vasta toimintakauden loppupuolella.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä sellaisen yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen edustaminen lajiliiton järjestämässä kilpailussa tai turnauksessa edellyttää yhdistyksen voimassaolevaa jäsenyyttä sekä erääntyneen jäsenmaksun suorittamista ennen kilpailuun osallistumista.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella merkittävästi vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen toiminnan järjestämisestä vastaa yhdistyksen hallitus. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat yhdistyksen vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja 3-5 muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus voi kutsua yhdistykselle sihteerin, rahastonhoitajan ja tarvittaessa muita toimihenkilöitä ulkopuoleltaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla, yksi heistä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kaikilla hallituksen jäsenillä on hallituksen kokouksissa äänioikeus. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Mikäli vähintään kaksi hallituksen jäsentä vaatii, on äänestykset suoritettava suljetuin lipuin.

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen voidaan valita enintään kolmeksi peräkkäiseksi täydeksi toimikaudeksi. Jos hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen ennen toimikauden päättymistä eroaa, hänen tilalleen valitaan yhdistyksen seuraavassa kokouksessa toinen henkilö vain siksi ajaksi, jonka eronnut olisi ollut vielä hallituksessa.
Hallitus järjestäytyy yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen ja aloittaa työskentelynsä

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä sihteerin, varapuheenjohtajan tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on 1.7.-30.6.
Vuosikokouksessa valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämässä paikassa ja määräämänä päivänä heinä-lokakuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin mainittu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostilla tai postitetulla kirjeellä jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja
 9. päätetään muiden hallituksen jäsenten lukumäärä, ja valitaan muut hallituksen jäsenet
 10. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.